Disclaimer

Dit is de disclaimer behorende bij de website www.schoolvakantieseuropa.be van Webmedia works.

Webmedia works betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Webmedia works aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Wij adviseren u ten alle tijde te controleren of de school van uw kinderen zich houdt aan de adviesdata.

Indien u van mening bent dat wij met de plaatsing van een informatie en/of afbeeldingen inbreuk doen op uw auteursrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan middels het contactformulier op de hoogte te stellen. Wij zullen één en ander dan per ommegaande corrigeren.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Auteursrecht

De teksten, afbeeldingen, lay-outs en gebruikte scripts op deze website genieten auteursrechtelijke bescherming. Dit auteursrecht berust bij Webmedia works. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag niets van deze website worden overgenomen.