Homepage - D-reizen

Uit onderzoek van het Ministerie van OCW komt naar voren dat er behoefte is aan een centraal vastgestelde meivakantie van twee weken. Dat is de belangrijkste conclusie uit het evaluatieonderzoek rond de Regeling vaststelling schoolvakanties. Men acht echter eerst vervolgonderzoek nodig voordat hierover een knoop kan worden doorgehakt.

Regeling vaststelling schoolvakanties

OCW heeft onderzoek gedaan om de Regeling vaststelling schoolvakanties te evalueren en te peilen of deze regeling nog voldoet aan de wensen en behoeften van de veranderende samenleving.

De kern van deze regeling is:

  • Voor het primair en voortgezet onderwijs worden drie schoolvakanties centraal vastgesteld: zes weken zomervakantie, twee weken kerstvakantie en één week meivakantie.
  • Voor de overige twee vakantieweken (de herfst- en de voorjaarsvakantie) worden adviesdata gegeven.
  • Voor de zomervakantie en de adviesdata voor de herfst- en de voorjaarsvakantie is sprake van vakantiespreiding. Nederland is hiertoe verdeeld in drie regio’s: noord, midden en zuid.

De vaststelling van schoolvakanties voor het primair en voortgezet onderwijs raakt aan uiteenlopende belangen. Daarom zijn niet alleen enquêtes gehouden onder ouders, schoolleiders en leraren, maar zijn in dit onderzoek ook vertegenwoordigers van zeventien maatschappelijke organisaties geïnterviewd, zoals organisaties uit de toeristische sector en de ANWB.

Uitkomsten van het onderzoek

Net zoals in 2009 constateren de onderzoekers dat de huidige systematiek van de Regeling vaststelling schoolvakanties een goede balans biedt tussen de belangen van de verschillende partijen. Er is tevredenheid over de meeste aspecten van de huidige regeling. De belangen van de verschillende stakeholders die door de onderzoekers zijn bevraagd, lopen niet alleen uiteen, maar zijn soms ook tegengesteld.

Voor het onderwijs staan pedagogische overwegingen voorop: voor een ononderbroken ontwikkelingsproces is een evenwichtige verdeling van de onderwijstijd over het schooljaar een belangrijke randvoorwaarde. Voor andere belanghebbenden zijn economische overwegingen doorslaggevend. Zo kan het voor recreatieparken gunstig zijn als alle schoolvakanties centraal worden vastgesteld, zodat zij van te voren precies weten hoeveel personeel zij beschikbaar moeten hebben voor animatie en horeca.

De meeste scholen gaan bij de indeling van de onderwijstijd uit van een periode van telkens zeven à acht weken school, gevolgd door een korte vakantie waarin leerlingen even kunnen bijtanken. Een schooljaar wordt afgesloten door zes weken zomervakantie, waarin er tijd is voor een (gezins)vakantie en andere activiteiten. Deze systematiek biedt scholen goede handvatten voor het inrichten van hun pedagogische processen. Een eventuele aanpassing van de vakantiespreidingsregeling moet het resultaat zijn van een evenwichtige belangenafweging. Uit het onderzoek dat nu is gedaan, komt naar voren dat er een breed draagvlak is voor een centraal vastgestelde regeling vakantiespreiding.

Hierop is één uitzondering: zowel ouders als scholen geven aan dat zij voelen voor de centrale vaststelling van twee weken meivakantie, in plaats van één week nu (zonder dat daarbij is aangegeven wélke twee weken dit zouden moeten zijn). De gedachte achter het centraal vaststellen van twee weken meivakantie zou zijn dat alle leerlingen in Nederland tegelijkertijd in mei een vakantie van een meer substantiële duur hebben. Dit geeft ouders dan de mogelijkheid een langere, en ook buitenlandse, vakantie in te plannen.

Nader onderzoek nodig

De staatssecretaris vindt verlenging van de meivakantie een interessante gedachte, zeker voor ouders met kinderen in zowel primair als voortgezet onderwijs. Om hierover een besluit te kunnen nemen is echter eerst nadere doordenking van de consequenties (bijvoorbeeld op de andere vakanties, de organisatie van de verplichte eindtoets in het primair onderwijs en de centrale examens in het voortgezet onderwijs) en nader onderzoek naar de ervaren wenselijkheid van die consequenties nodig.

Naar aanleiding van de uitkomsten van deze evaluatie is opdracht gegeven voor vervolgonderzoek. Het gaat dan in het bijzonder om de wenselijkheid van het verlengen van de centraal vastgestelde meivakantie en de consequenties daarvan nader te onderzoeken. Uiterlijk voor de zomer van 2016 moeten deze uitkomsten bekend zijn.

Zie hier de vastgestelde data van de meivakantie voor de komende jaren.

Categorieën: NieuwsWetgeving

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *